Додому ІНФОРМАЦІЯ РІШЕННЯ Бердичівської міської ради від 22.04.2016 №144 Про затвердження Положення про оплату...

РІШЕННЯ Бердичівської міської ради від 22.04.2016 №144 Про затвердження Положення про оплату праці, порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств

1847
ПОДІЛИТИСЬ

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 22.04.2016 №144
м. Бердичів

Про затвердження Положення про
оплату праці, порядок оцінювання
роботи та преміювання керівників
комунальних підприємств

З метою посилення мотивації керівників комунальних підприємств щодо покращення фінансових показників роботи підприємств, враховуючи умови контракту з керівниками, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 “Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (зі змінами і доповненнями), на підставі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про оплату праці, порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств (далі – Положення) відповідно до додатку.
 2. Управлінню житлово-комунального господарства (Повійчук О.М.) з 01.05.2016:
  • 2.1. Привести контракти про оплату праці керівників комунальних підприємств відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення.
  • 2.2. Довести до відома керівників комунальних підприємств умови оцінювання їхньої роботи та умови преміювання.
 3. Відділу роботи з територіальною громадою (Борісова С.І.) відповідно до чинного законодавства забезпечити опублікування цього рішення в міських засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Онофрійчука С.П.

Міський голова В.К. Мазур


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 22.04.2016 №144

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці, порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню житлово-комунального господарства

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене з метою встановлення єдиних критеріїв нарахування оплати праці, оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі – Управління).

1.2. Положення розроблене відповідно до законів України “Про оплату праці” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, показників для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на комунальній власності, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 “Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств” зі змінами, положення про Управління і контрактів, які укладаються керівниками з міським головою.

Заробітна плата керівника комунального підприємства складається з посадового окладу, премії та грошової допомоги.

1.3. Розмір посадового окладу керівника підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком 1 до цього Положення.

1.4. Оцінювання проводиться на основі кількісних та якісних показників і критеріїв, визначених у додатку 2 до цього Положення.

1.5. Розмір щоквартальної або річної премії встановлюється розпорядженням міського голови, яке готує Управління за поданням комісії з питань преміювання керівників комунальних підприємств до 25 числа місяця наступного за звітним періодом на основі критеріїв оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств згідно з додатком 2 до цього Положення.

ІІ. Організаційне забезпечення

2.1. Організаційне забезпечення роботи з оцінювання та преміювання керівників комунальних підприємств покладається на Управління.

2.2. Преміювання здійснюється:

– за базовими показниками роботи підприємства за звітний квартал або рік, визначеними у фінансовому звіті за формами № 1-ЖКГ (додаток 3) цього Положення, який подається щокварталу, не пізніше 21-го числа до Управління в електронному вигляді на e-mail: vukonkom@gmail.com та в паперовому вигляді з мокрою печаткою;

– на основі довідки про виконання умов, передбачених у контрактах керівників комунальних підприємств із міським головою за формою № 2-ЖКГ (додаток 4) цього Положення, яка подається разом з фінансовим звітом за формою №1-ЖКГ. Умови, передбачені у контрактах керівників різних комунальних підприємств, за якими необхідно подавати довідку, наведено в додатку 6 цього Положення.

2.3. У випадку порушення термінів подання звіту визначених пп.2.2. розділу ІІ цього Положення, премія керівнику за звітний період не встановлюється.

ІІІ. Порядок проведення оцінювання та преміювання

3.1. Максимальний розмір щоквартальної премії не може перевищувати 3 (три) посадових оклади (100%) та максимальний розмір річної премії  не може перевищувати 24 (двадцять чотири) посадових оклади (100%).

3.2. Розмір щоквартальної або річної премії визначається, виходячи з додатку 2 за формулою:

Розмір премії = преміювання – депреміювання

3.3. Кількісні показники додатку 1 визначаються Управлінням на підставі звіту, визначеного пп.2.2. розділу ІІ цього Положення.

3.4. Виконання технічних умов, передбачених у контрактах керівників з міським головою, визначаються згідно з поданою довідкою, наведеною у додатку 4 цього Положення і проставляється комісією з питань преміювання керівників комунальних підприємств.

3.5. До розпорядження міського голови про преміювання керівників комунальних підприємств за звітний період додається розрахунок розміру премії керівників комунальних підприємств, наведений у додатку 5 до цього Положення, підготовку якого здійснює комісія з питань преміювання керівників комунальних підприємств.

 1. Інші умови

4.1. За наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цього Положення.

4.2. У разі збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується.

4.3. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим розпорядженням).

4.4. На комунальних підприємствах, які знаходяться в стадії банкрутства, ліквідації, або які фактично не здійснюють діяльності, щоквартальна премія керівникам не нараховується. Перелік таких підприємств визначається заступником міського голови.

 1. У разі виходу на пенсію, керівнику підприємства може виплачуватися грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів.

 

Додаток 1 до Положення

ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на комунальній власності

 

Фінансові показники підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, та середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії
Вартість активів становить менш як 1 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн. гривень, або середньооблікова чисельність працівників – менш як 500 осіб, а саме:
Від 1 до 15 осіб

Від 16 до 50 осіб

Від 51 до 150 осіб

Від 151 до 250 осіб

Від 251 до 350 осіб

Від 351 до 500 осіб

3

3,5

4

5

7

10

Примітка:

 1. Діючий мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії підтверджується довідкою підприємства.
 2. Посадові оклади керівників комунальних підприємств змінюються у відповідно до зміни мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

 

Додаток 2 до Положення

Критерії оцінювання роботи та преміювання
керівників комунальних підприємств

№ п/п Назва показника Максимальний % премії Коригування премії,%
преміювання депреміювання
1 2 3 4 5
1. Кількісні показники: 60
1.1 Розрахунки із заробітної плати за поточний місяць: 10
– своєчасна виплата в повному обсязі + 10
– виплата не у повному обсязі (від 50 %) – 75
– невиплата, або виплата в обсязі, меншому 50 % – 100
1.2. Розрахунками з бюджетом: 10
– своєчасні розрахунки в повному обсязі + 10
– розрахунки не у повному обсязі (від 50 %) – 75
– не оплата, або оплата в обсязі, меншому 50 % – 100
1.3. Розрахунками зі страхування (ЄСВ): 10
– своєчасні розрахунки в повному обсязі + 10
– розрахунки не у повному обсязі (від 50 %) – 75
– не оплата, або оплата в обсязі, меншому 50 % – 100
1.4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 10
– стабільна кредиторська заборгованість (0 – 5 % росту) + 10
– збільшення кредиторської заборгованості на:
6 – 15 % – 15
16 – 25 % – 25
більше 25 % – 50
1.5. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10
– стабільна дебіторська заборгованість (0 – 5 % росту) + 10
– збільшення дебіторської заборгованості на:
6 – 15 % – 15
16 – 25 % – 25
більше 25 % – 50
1.6. Чистий прибуток (збиток): 10
– прибуток + 10
– збиток – 10
2. Якісні показники: 40
2.1. Виконання технічних умов, передбачених у контрактах керівників з міським головою згідно з поданою довідкою 40
– виконання у повному обсязі + 40
– часткове виконання + 10
– не виконання – 100
2.2. Інші причини депреміювання:
Допущення на підприємстві нещасного випадку:
– із смертельним наслідком з вини підприємства – 100
– без смертельного випадку – 75
Оголошення догани керівнику:
– в місяці оголошення – 100
– в місяці дії – 10
Невиконання розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету, рішення міської ради – 100
Невиконання наказів заступника міського голови та начальника Управління – 90
Порушення термінів подання звітності, різного виду інформацій, розгляду листів і звернень громадян, протокольних доручень – 90