Додому ІНФОРМАЦІЯ Стратегія розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки та нового...

Стратегія розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки та нового складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

597
ПОДІЛИТИСЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
та голови районної ради
15.01.2016 р. №4/13

Про затвердження Стратегії
розвитку правової освіти населення
Бердичівського району на 2016-2020 роки
та нового складу районної міжвідомчої
координаційно-методичної ради
з правової освіти населення

Керуючись ст. ст. 6, 13, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Указу Президента України від 18 січня 2001 року №992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 30 грудня 2015 року №447/45 “Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Житомирської області на 2016-2020 роки та складу Житомирської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення”, з метою підвищення рівня правової культури населення району:

 1. Затвердити Стратегію розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки, що додається.
 2. Затвердити склад районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення у новій редакції згідно з додатком.
 3. Установам та організаціям щороку до 10 грудня про проведену роботу інформувати Бердичівське міськрайонне управління юстиції.
 4. Бердичівському міськрайонному управлінню юстиції (Яременко В.М.) щороку до 25 січня узагальнену інформацію подавати райдержадміністрації, районній раді та головному управлінню юстиції у Житомирській області.
 5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 27.12.2010 №739/35 “Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2011-2015 роки та нового складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення”.
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

 

Голова районної державної
адміністрації
Е.Є. Томашевський
Голова районної ради
М.Ю. Самчик
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадміністрації,
голови районної ради
15.01.2016 №4/13

Стратегія розвитку
правової освіти населення
Бердичівського району на 2016-2020 роки

І. Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових верств громадян України.

Стратегію розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки (далі – Стратегія розвитку правової освіти) розроблено з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення Бердичівського району.

Стратегія розвитку правової освіти передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

 Метою Стратегії розвитку правової освіти є:

підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Стратегії передбачається досягти шляхом:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;
 • активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;
 • органічного поєднання правової освіти із дошкільною, загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
 • надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності, на платній або безоплатній основі;
 • поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;
 • систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу;
 • безпосередня участь юристів у поширенні правових знань.

 Основними завданнями Стратегії розвитку правової освіти є:

 • підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • доступ громадян до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;
 • вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

ІІ. Основні напрями реалізації Стратегії розвитку правової освіти:

 • визнання правової освіти населення одним з основних чинників формування високої правової свідомості й правової культури та всього суспільства;
 • здійснення комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок, необхідних для реалізації своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків;
 • надання правової освіти в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти;
 • здійснення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти широкої позакласної і позаудиторної роботи з правового навчання і виховання, до якої будуть залучатися вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права;
 • активна участь в організації й здійсненні заходів щодо правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами й установами;
 • систематичне інформування населення через державні засоби масової інформації про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо;
 • проведення державними закладами, підприємствами та організаціями правоосвітньої та правовиховної діяльності;
 • організація проведення лекторіїв, кінолекторіїв, виставок друкованої продукції правового спрямування, конференцій, організація зустрічей населення з фахівцями-юристами та інші заходи.

ІІІ. Фінансове забезпечення Стратегії розвитку правової освіти

Фінансування Стратегії розвитку правової освіти буде здійснюватися виходячи з реальних можливостей районного бюджету та його пріоритетів.

Джерелами фінансування є кошти районного бюджету Бердичівського району в обсягах, передбачених на відповідний рік головним розпорядникам, визначених виконавцями заходів Стратегії розвитку правової освіти, та інші кошти згідно з чинним законодавством.

ІV. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку правової освіти

Реалізація Стратегії розвитку правової освіти сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому;
 • формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
 • поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти;
 • підвищенню рівня правової поінформованості населення району.

V. Заходи
з реалізації Стратегії розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки


п/п

 Зміст заходу Виконавці Термін виконання
1 Систематично вивчати і аналізувати стан правової освіти населення, віднаходити нові шляхи та методи її впровадження, вносити пропозиції щодо її вдосконалення Відділ освіти райдержадміністрації, Бердичівське міськрайонне управління юстиції (за згодою), районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі – районна МКМР) 2016-2020 роки
2 Активізувати роботу з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом створення та оптимізації роботи гуртків, клубів, лекторіїв правоосвітнього та правовиховного профілю в навчальних закладах району Відділ освіти райдержадміністрації, Бердичівське міськрайонне управління юстиції (за згодою) Постійно
3 Проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів району із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права, представників правоохоронних органів, судів, наркологічних та інших закладів охорони здоров’я Відділ освіти райдержадміністрації, центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, Бердичівське міськрайонне управління юстиції (за згодою), Бердичівський відділ національної поліції (за згодою), районна МКМР Постійно
4 Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіо-передачах актуальних правових питань Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, газета “Земля Бердичівська”, Бердичівське міськрайонне управління юстиції (за згодою), районна МКМР 2016-2020 роки
5 Організовувати покази кінофільмів на морально-правову тематику, заняття молоді у кінолекторіях відеофільмів Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації 2016-2020 роки
6 Забезпечувати надання безоплатної правової допомоги населенню району через систему громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги області Бердичівське міськрайонне управління юстиції (за згодою), Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) Постійно

 

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації,
голови районної ради
15.01.2016 №4/13

Склад
районної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення

Голова ради голова районної ради
Заступник голови ради Начальник Бердичівського міськрайонного управління, заступник голови ради (за згодою)
Відповідальний секретар ради головний спеціаліст Бердичівського міськрайонного управління юстиції (за згодою)

Члени ради:

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності ради, комунальної власності та регулювання земельних відносин виконавчого апарату Бердичівської районної ради;
головний спеціаліст Бердичівського міськрайонного управління юстиції (за згодою);
голова постійної комісії Бердичівської районної ради з гуманітарних питань, регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку (за згодою);
начальник Бердичівського відділу національної поліції (за згодою);
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;
начальник відділу освіти райдержадміністрації;
начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації;
начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;
начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
директор Бердичівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
головний редактор газети “Земля Бердичівська”.
Керівник апарату районної державної
адміністрації
Л.А. Котнюк
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради
Л.М. Савенко